ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • ยินยอมตั้งผู้จัดการมรดก
 •  
 • แบ่งที่ดิน
 •  
 • ขาดคุณสมบัติรับราชการ
 •  
 • การทำนิติกรรม
 •  
 • ถ้าคู่สัญญาทำผิดสัญญา ผู้ค้ำประกันบอกเลิกสัญญาได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  052624 ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเลืกตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของสำนักงาน ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นางสาวบัณฑิตตา จินดาทอง25 กันยายน 2560

  คำถาม
  ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเลืกตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของสำนักงาน ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

  เรียน ท่านอาจารย์มีชัย  ฤชุพันธุ์ ที่เคารพ

  ข้อเท็จจริง  ข้อบังคับคณะกรรมการคุรุสภา ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓ ว.๗ ให้คำจำกัดความ "พนักงานเจ้าหน้าที่" หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งตามข้อบังคับนี้ให้ปฏิบัติงานโดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณของสำนักงาน แต่ไม่หมายความถึงเลขาธิการ เว้นแต่ข้อความในบังคับนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น และในข้อ ๔ ให้เลขาธิการรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และมีอำนาจออกระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ ประกาศ หรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการตามข้อบังคับนี้  สำรับในหมวด ๑ ข้อ ๕ ให้มีคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของสำนักงาน ประกอบด้วย

           (๑) เลขาธิการคุรุสภา เป็นประธาน

           (๒) รองเลขาฯเป็นรองประธาน

           (๓) ผู้แทนในคณะกรรมการคุรุสภา ๒ คน

           (๔) ผู้ทรงคุณวุฒิสรรหาจากบุคคลภายนอกโดยความเห็นของคณะกรรมการคุรุสสภา ๒ คน

          (๕) ผู้แทนพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มาจากการเลืกตั้งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ๒ คน

          (๖) ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ เป็นอนุกรรมการและเลขาฯ

         ต่อมาเลขาธิการคุรุสภา ได้ออกประกาศสำนักงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของสำนักงาน  โดยกำหนดในข้อ ๒ ว่า"พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีสิทธิเข้ารับการเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของสำนักงานต้อมีเวลาทำงานในสำนักงานไม่น้อยกว่าห้าปีบริบูรณ์นับถึงวันเลือกตั้ง

  ข้อคำถาม  ตามข้อ ๔ เลขาธิการคุรุสภา มีอำนาจกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งได้หรือไม่ เนื่องจากข้อบังคับมิได้กำหนดคุณสมบัติไว้

                

  คำตอบ
  ถ้าในกฎหมายหรือข้อบังคับไม่มีข้อใดกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น เลขาธิการก็กำหนดเงื่อนไขเช่นนั้นได้
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  25 กันยายน 2560