ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  052958 ปัญหากฎหมายนายปวัตน์ ตันจันทร์21 สิงหาคม 2561

  คำถาม
  ปัญหากฎหมาย

            ขอสอบถามอาจารย์มีชัย  เพิ่มเติมจากที่อาจารย์ ได้ตอบในวันที่  11  ส.ค. 61  ถามถึงขอบเขตอำนาจของ ป.ป.ช. ที่ชี้มูลความผิดทางวินัย  ตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 2/2546  สรุปว่า เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ไต่สวนและวินิจฉัยว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐ  กระทำผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่แล้วเป็นอันยุติ  องค์กรอื่นที่มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งจึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงฐานความผิดเป็นอย่างอื่นได้ประกอบกับคณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห็นเสร็จที่  158/2551  ความผิดทางวินัยไม่ได้หมายความเฉพาะความผิดฐานทุจริตเท่านั้น  ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  28 ก.พ. 2482  ให้กระทรวง ทบวง กรมถือปฏิบัติ  ตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา และมติคณะรัฐมนตรี  วันที่ 14 ก.พ. 2547 ให้ถือปฏิบัติตาม พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2542  โดยเคร่งครัดนั้นต่อมา ในภายหลัง ศาลปกครองสูงสุด มีคำพิพากษา คดีแดงที่ อ. 1037/2558  ไม่สอดคล้องกับคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ถือปฏิบัติ  และในปี 2560 ศาลปกครองสูงสุด  คดีแดงที่ 25/2560 เพิกถอนตำสั่งปลดออกรองผู้ว่าฯกำแพงเพชร  ทั้งนี้ให้มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่มีคำสั่งบังคับและให้กลับสู่ตำแหน่ง ไม่ต่ำกว่าตำแหน่งเดิม และคำพิพากษาของศาลปกครองจะมีผลผูกพันเฉพาะคู่กรณี แต่ผลของคำพิพากษาของศาลปกครอง ก็ควรที่จะถือเป็นบรรทัดฐานในทางปฏิบัติราชการได้ในกรณีอื่นๆ

        ถ้าเป็นเช่นนี้ทุกคดีที่ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดวินัยร้ายแรงให้ออกจากราชการและเกิดความเสียหายกับคู่กรณีที่ต้องฟ้องคดีต่อศาลปกครองจึงจะได้สิทธิ์คืนใช้เวลาอีกหลายปีกว่าศาลปกครองจะพิพากษาเพิกถอนคำสั่งให้เกิดความเสียหายต่อตัวคู่กรณีเป็นสูงที่จะกลับคืนได้

     คำถาม

     ข้อที่ 1 ภายหลังศาลปกครองมีคำสั่งเพิกถอนแล้ว คู่กรณีมีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายแพ่งได้มากน้อยเพียงใด กับใครได้บ้าง ผู้ออกคำสั่ง คณะกรรมการผู้พิจารณายกอุทธรณ์ หรือ ป.ป.ช. โดยตรง

     ข้อที่ 2 สามารถดำเนินคดีอาญาทั้ง 3 ได้ไหม อย่างไร และข้อหาความผิดอะไรได้บ้าง

  คำตอบ

  1 ทางออกสุดท้ายของคนที่ถูกลงโทษจาก ปปช คือไปฟ้องศาลปกครอง  การที่ศาลปกครองพิพากษาว่าคนนั้นผิดหรือไม่ผิด ไม่ได้ขัดต่อความเห็นกฤษฎีกา ๆ บอกแต่เพียงว่าเมื่อ ปปช.วินิจฉัยว่าอย่างไร ผู้บังคับบัญชาก็ต้องดำเนินการตามนั้น ส่วนการที่ผู้ถูกลงโทษไปฟ้องศาลปกครอง ก็เป็นสิทธิของคนนั้น   ส่วนความเสียหายนั้นขึ้นอยู่กับว่าศาลปกครองมีคำสั่งว่าอย่างไร บางกรณีศาลก็สั่งให้บรรจุกลับตั้งแต่วันที่สั่งลงโทษถึงออกจากงาน

  2. ถ้ามีหลักฐานและข้อเท็จจริงแสดงได้ว่า ปปช.ชี้มูลโดยไม่สุจริต ก็ฟ้องได้


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  21 สิงหาคม 2561