ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  052972 ผู้จัดการสหกรณ์สมศักดิ์1 กันยายน 2561

  คำถาม
  ผู้จัดการสหกรณ์
  สหกรณ์จะแต่งตั้งผู้จัดการสหกรณ์ โดยข้เอบังคับของสหกรณ์กำหนดไว้ ดังนี้

  ข้อ 74.  การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ    คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งหรือจ้างเป็นผู้จัดการของสหกรณ์   โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตาม ข้อ 54 (1) (2) (3) (4) หรือเป็นที่ปรึกษาสหกรณ์หรือเป็น       ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และในการจ้างผู้จัดการต้องทำหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐาน  และให้         คณะกรรมการดำเนินการเรียกให้มีหลักประกันอันสมควร

  ในการแต่งตั้ง  หรือจ้างผู้จัดการ  ต้องให้ผู้จัดการรับทราบและรับรองที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกำหนดไว้ใน ข้อ 76  เป็นลายลักษณ์อักษร

  ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจกำหนดระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกับการคัดเลือกหรือสอบคัดเลือก  การแต่งตั้งหรือจ้าง  การกำหนดอัตราเงินเดือน  การให้สวัสดิการและการให้ออกจากตำแหน่งของผู้จัดการ

  ข้อ 75.  การดำรงตำแหน่งผู้จัดการ   สหกรณ์อาจจ้างผู้จัดการโดยกำหนดระยะเวลาหรือไม่กำหนดระยะเวลาก็ได้

  และข้อ 79.  การมอบหมายงานในหน้าที่ผู้จัดการให้กรรมการดำเนินการ  ถ้าสหกรณ์ยังมิได้มีการจัดจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ  หรือสหกรณ์ไม่อยู่ในฐานะจะจัดจ้างเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในตำแหน่งอื่นด้วยได้  ให้        คณะกรรมการดำเนินการมอบหมายงานในหน้าที่ผู้จัดการให้กรรมการดำเนินการคนใดคนหนึ่งตามที่เห็นสมควรแต่ต้องไม่เกิน  5  ปี

  และมีหนังสือตอบข้อหารือ ที่ กษ 1115/11 ลงวันที่ 4 เมษายน 2556 เรื่องตอบข้อหารือเรื่องจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับว่าไม่ควรมอบหมายงานในหน้าที่ผู้จัดการให้กับกรรมการดำเนินการหรือสมาชิกเนื่องจากไม่เป็นไปตามหลักการบริหารธุรกิจและไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน

  สหกรณ์แห่งนี้จัดตั้งมาเป็นเวลา 2 ปี สหกรณ์ไม่มีรายได้เพียงพอที่จะจัดจ้างเจ้าหน้าที่ประจำได้ สหกรณ์จึงจ้างบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานในคราวที่สหกรณ์มีธุรกิจเป็นครั้งคราว ๆ ละ 2-3 วัน ต่อ 2 อาทิตย์ โดยจ่ายค่าตอบแทนตามสมควรแต่ไม่ต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำ

  ขอคำแนะนำดังนี้

  1. บุคคลภายนอกที่ช่วยปฏิบัติงานให้สหกรณ์เป็นครั้งคราวโดยมีการจ่ายค่าตอบแทน ถือเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์หรือไม่ ถ้าใช่สหกรณ์สามารถแต่งตั้งบุคคลนั้นทำหน้าที่ผู้จัดการ โดยจ่ายค่าตอบแทนเป็นครั้งคราวที่มาปฏิบัติงานได้หรือไม่

  2.  เมื่อแต่งตั้งแล้วต้องทำสัญญาจ้างตามข้อบังคับข้อ 74 หรือไม่ ถ้าทำสัญญาจ้างระบุการจ่ายค่าจ้างหรือค่าตอบแทนเป็นครั้งคราวได้หรือไม่

  3.  ถ้าสหกรณ์แต่งตั้งบุคคลนั้นทำหน้าที่ผู้จัดการไม่ได้ ในการมอบหมายงานในหน้าที่ผู้จัดการให้กรรมการตามข้อ 79 ต้องทำสัญญาจ้างหรือไม่

  คำตอบ

  1. ถ้าเขามีคุณสมบัติครบถ้วน ก็จ้างเขาให้เป็นผู้จัดการได้ ส่วนจะให้เขาทำงานเต็มเวลาหรือบางเวลา ก็ระบุเสียให้ชัดในสัญญาจ้าง

  2. ควรทำไว้จะได้ระบุเงื่อนไขได้ชัดเจน


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  1 กันยายน 2561