ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  052365 การกระทำฝ่าฝืนวินัยบุคลากรในมหาวิทยาลัยและแนวทางดำเนินการ cuam22 กุมภาพันธ์ 2560

  คำถาม
  การกระทำฝ่าฝืนวินัยบุคลากรในมหาวิทยาลัยและแนวทางดำเนินการ

  ขอลำดับความดังนี้:-

  ระหว่าง 12-25/1/60 ผู้อำนวยการรายงานคณบดี ผ่านรองคณบดี ว่า เจ้าหน้าที่ขาดความรับผิดชอบ บกพร่องต่อหน้าที่ ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งที่ผู้อำนวยการสั่งในหน้าที่ ไม่ปฏิบัติตามคำตักเตือนของผู้อำนวยการ และปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรในการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการปีงบประมาณ 2559 กรณีหนึ่ง และการดำเนินการคำร้องของนิสิตอีกกรณีหนึ่ง (หลายคำร้อง) ต่อมา 25/1/60 คณะแต่งตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง และยังสืบสวนไม่แล้วเสร็จ ต่อมา วันที่ 7 และ 8 ผู้อำนวยการและรองคณบดีมอบหมายสั่งการให้ส่งมอบงานปรับปรุงแบบฟอร์มที่เจ้าหน้าที่ผัดผ่อนเรื่อยมา โดยกำหนดให้ส่ง 17/2/60 พร้อมสั่งการย้ำเตือนแนวปฏิบัติที่ให้แจ้งเหตุผล/รายงานสถานะการดำเนินงานให้ทราบภายในกำหนดเวลา กรณีงานล่าช้าไม่ทันกำหนด แต่เจ้าหน้าที่ไม่ส่งมอบงาน และไม่แจ้งเหตุผล/ไม่รายงานสถานะการดำเนินงานให้ทราบ แม้จนล่วงพ้นเวลาไปแล้ว ผู้อำนวยการจึงมีบันทึกเรียนคณบดี ผ่านรองคณบดี เรื่อง รายงานพฤติการณ์ฯ เพื่อพิจารณาดำเนินการตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล หมวด วินัยและการดำเนินการทางวินัย (ข้อบังคับกำหนดว่า หัวหน้าส่วนงาน (คณบดี) เป็นผู้มีอำนาจสั่งการดำเนินการทางวินัยและมีอำนาจพิจารณาโทษทางวินัย กรณีไม่ร้ายแรง รวมถึงพิจารณาตักเตือนและงดโทษทางวินัย หากเห็นว่าเป็นความผิดเล็กน้อย) แต่รองคณบดีไม่ได้ส่งเรื่องต่อไปยังคณบดีเพื่อให้พิจารณาสั่งการอย่างหนึ่งอย่างใด และแจ้งผู้อำนวยการเพียงว่า เพราะเจ้าหน้าที่ดังกล่าวถูกตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงอยู่ระหว่างนี้แล้ว  

   

  การที่รองคณบดีไม่ส่งเรื่องต่อไปยังผู้มีอำนาจพิจารณาเรื่องทางวินัย โดยอาศัยดุลพินิจ/เหตุผลดังกล่าวนั้น ขอเรียนถามดังนี้:- 

  (1) ถูกต้องเหมาะสมตามขั้นตอนและอำนาจหน้าที่หรือไม่

  (2) หากถูกต้องเหมาะสมแล้วเช่นนั้น ผู้อำนวยการไม่จำเป็นต้องดำเนินการอย่างใดอีก ใช่หรือไม่

  (3) ในระหว่างการสืบสวนฯ (ยังไม่เข้าขั้นตอนดำเนินการสอบสวนทางวินัย) ยังไม่เสร็จสิ้น โดยที่ผู้อำนวยการก็ไม่ได้รับทราบความคืบหน้าและกำหนดระยะเวลาใดๆ เลย หากมีกรณีขัดคำสั่งอื่นๆ ต่อไป ผู้อำนวยการจะทำอะไรได้บ้าง และจะสามารถบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่รายเดียวกันได้อย่างไร ในเมื่อเจ้าหน้าที่ยังสามารถขัดคำสั่งได้เรื่อยไปเพราะ "อยู่ระหว่างการสืบสวนฯ" และถือเอาว่าเป็นการพิจารณาเรื่องเดียวกันทั้งสิ้น แม้ต่างกรณีคำสั่ง ต่างวาระกันก็ตาม

  (4) หากไม่มีกรอบกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการพิจารณาตั้งแต่ชั้นสืบสวนข้อเท็จจริงจนสิ้นสุด/แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้อำนวยการทราบ หากไม่มีการดำเนินการพิจารณาทางวินัย/ดำเนินการไม่เสร็จสิ้น/ไม่แจ้งผลการดำเนินการใดๆ จะเข้าข่ายผู้มีอำนาจละเว้นการปฏิบัติหน้าที่/ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรหรือไม่นั้น จะต้องนับระยะเวลาอย่างไร นับจากวันที่พ้นกำหนด 90 วัน หลังจากผู้มีอำนาจได้รับทราบการรายงานพฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่จากบังคับบัญชาชั้นต้น (ผู้อำนวยการ) ใช่หรือไม่

  (5) ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย ระบุไว้ชัดเจนว่า ข้อบังคับนี้มิให้ใช้กับอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี/อหัวหน้าส่วนงานที่เทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอื่น เช่นนี้แล้ว หากเข้าข่ายข้อ (4) และผู้อำนวยการบังคับบัญชาเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการไม่ได้ ผู้อำนวยการจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป ทั้งนี้ ไม่มีข้อมูลเผยแพร่ให้ทราบว่าบุคคลตามข้อยกเว้นดังกล่าว หากละเว้น/ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า จะต้องพิจารณาตามข้อบังคับ/กฎ/ระเบียบอื่นใด

   

  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการอนุเคราะห์คำตอบ/คำแนะนำที่ช่วยคลายข้อสงสัย/ความอึดอัดคับข้องใจและสามารถใช้เป็นแนวทางดำเนินการอย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งมา ณ ที่นี้ค่ะ

  คำตอบ
  1.*2. ไม่ถูกต้อง เพราะถึงจะถูกสอบข้อเท็จจริงแล้ว ถ้าทำผิดอีกก็ต้องดำเนินการต่อไป
  3. ผู้อำนวยการก็ต้องรายงานไปทุกครั้งที่มีการทำผิดใหม่
  4. ถ้ามันนานนัก ผู้บังคับบัญชาก็ต้องติดตามทวงถามและกำหนดเวลาให้ชัดเจน
  5. ดูคำตอบข้อ 3.

  มีชัย ฤชุพันธุ์
  22 กุมภาพันธ์ 2560