ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  052815 คำวินิจฉัยของคณะกรรมการพัสดุภาครัฐ(กวจ)ถูกต้องหรือไม่นายภาสกร โพธิ์แสง คนท้องถิิ่น11 เมษายน 2561

  คำถาม
  คำวินิจฉัยของคณะกรรมการพัสดุภาครัฐ(กวจ)ถูกต้องหรือไม่
  ด้วยกรมบัญชีกลางได้ออกหนังสือด่วนที่สุด ที่่ กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว ๑๑๒ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย"งานก่อสร้าง"ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ สรุปความว่า โดยที่มาตรา๔ ได้กำหนดนิยามความหมายของคำว่า"งานก่อสร้าง"หมายความว่างานก่อสรางอาคาร ้ งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใด และการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือการกระทําอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกันต่ออาคาร สาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในงานก่อสร้างนั้นด้วย แต่มูลค่า ของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของงานก่อสร้างนั้น คระกรรมการ(กวจ) พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานตาม พรบ.ดังกล่าว จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา๒๙(๓)เห็นว่า"งานซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รือถอน โดยมีเงื่อนไขว่าผ่านการรับรองจากผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผู้สอบถามเห็นว่า ยังไม่มีการหารือปัญหาให้ตีความตาม มาตรา ๒๙(๓) แต่กับซ้อมให้ปฏิบัติตามนัยนังสือซึ่งเป็นไปได้ยากที่จะปฎิบัติตามและเป็นปัญหาการใช้จ่ายงบประมาณของท้องถิ่นทุกแห่งที่ไม่มีผู้ประกอบอาชีพที่ได้รับใบอนุญาต(วิศวกร)ผู้ถามเห็นว่าคำวินิจฉัยดังกล่าวตามมาตรา๒๙(๓)ผิด จึงขอให้อาจารย์ได้โปรดพิจารณาหาคำตอบ ขอบพระคุณมาด้วยความเคารพอย่างสูงครับ
  คำตอบ
  คำถามที่ถามมา อ่านแล้วไม่เข้าใจ เพราะผู้ถามรู้ข้อเท็จจริงแล้วเดาว่าคนอื่นควรรู้ข้อเท็จจริงนั้นด้วย เลยไม่รู้จะตอบอย่างไร
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  11 เมษายน 2561