ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  053038 ขัดหรือแย้งนิติกรมหาวิทยาลัย27 มีนาคม 2562

  คำถาม
  ขัดหรือแย้ง
  เรียน ท่านอาจารย์มีชัยที่เคารพ
       ผมมีประเด็นขอความอนุเคราะห์ท่านอาจารย์ สอบถามกรณีที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๑๘ (๑๒) กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอำนาจในการออกระเบียบและข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การจัดหารายได้และผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
       สภามหาวิทยาลัยออกระเบียบการจ่ายเงินรายได้  โดยกำหนดอัตราการจ่ายมากกว่าที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้ เช่น ค่าเบี้ยประชุม กระทรวงการคลังกำหนดให้จ่ายผู้ทำหน้าที่ประธานกรรมการได้ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท/ครั้ง แต่ระเบียบกำหนดให้จ่ายเบี้ยประชุมนายกสภามหาวิทยาลัย(ประธานที่ประชุมสภา) ๓,๐๐๐ บาท/ครั้ง  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ กระทรวงการคลังกำหนดให้จ่ายวันละไม่เกิน ๑๕๐ บาท แต่ระเบียบกำหนดให้จ่ายวันละไม่เกิน ๒๐๐ บาท เป็นต้น
       การที่สภามหาวิทยาลัยออกระเบียบตามที่ผมได้ยกตัวอย่างข้างต้น ถือเป็นการออกระเบียบที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายหรือมติรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหรือไม่ครับ
       ผมขอขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงที่ให้ความอนุเคราะห์ครับ
                                                  นิติกรมหาวิทยาลัย
  คำตอบ
  ถ้าเป็นระเบียบที่ใช้จ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ก็ออกได้
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  27 มีนาคม 2562