ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  052901 การปฎิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ.๒๕๖๑คนท้องถิ่น14 มิถุนายน 2561

  คำถาม
  การปฎิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ.๒๕๖๑
  เรียน ท่านอาจารย์มีชัยที่เคารพครับ ผมขอสอบถามเรื่องการปฎิบัติตามพรบ.วินัยการเงินการคลังชองรัฐพ.ศ.๒๕๖๑มีผลคบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่๒๐เมษายน ๒๕๖๑เป็นต้นมา ดังนี้ คำนิยาม 
                         มาตรตรา ๔หน่วยงานของรัฐ ส่วนราชการ(กระทรวง ทบวง กรม จังหวัดฯลฯ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาครัฐ ศาล องค์กรอิสละ อัยการ องค์กรมหาชน ทุนหนุมเวียนที่เป็นนิติบุคคล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อบจ.เทศบาล อบต.กทม.เมืองพัทยา
  มาตรา ๒๐ การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
                  (๑) งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีและต้องไม่น้อยกว่าวงเงวินส่วนที่ขาดดุลของงบประมาณประจำปีนั้น
                  (๒)-(๖)ฯลฯ
   วรรทีสอง     ในกรณีที่การตั้งงบประมาณราจ่ายไม่สามารถดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในวรรคหนึ่งได้ให้แสดงเหตุผลความจำเป็นและมาตรการในการแก้ไขต่อรัฐสภา พร้อมกับการเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีด้วย
                   มาตรา ๖๖ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้พิจารณา,ฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความจำเป็นที่ต้องใช้จ่ายเงินงบประมาณ การจัดเก็บ่รายได้ในปีงบประมาณนั้น โดยให้ปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตามพระราชบัญญัตินี้
                 คำถาม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติตามพระรชบัญญัตินี้(มาตรา๖๖)ตามความในมาตรา๒๐ วรรคแรกคือ(๑)-(๖)หรือไม่ครับ คือการครั้งงบประมาณของท้องถิ่น   ส่วนวรรคที่สองไม่ต้องปฏิบัติตามใช้ไหมครับเพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถเสนอร่างพระราชบัญญัติต่อรัฐสภาได้วรรคสองนี้ใช้บังคับกับคณะรัฐมนตรีคืองบประมาณระดับชาติที่สำนักงบประมาณร่างถูกต้องหรือไม่ครับ
                 หรือว่าทั้งมาตรา ๒๐ ไม่คับบับใช้กับส่วนราชการกระทรวง ทบวง กรม ฯลฯและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     ใช้บังบับกับงบประมาณระดับประเทศครับ
  ขอบคุณมากครับ
  )

  คำตอบ
  มีข้อความอะไรที่ทำให้คิดว่าไม่ต้องปฏิบัติเหมือนหน่วยงานอื่นเขาล่ะ กฎหมายนี้เขาใช้กับทุกหน่วยงานของรัฐ  ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีเรื่องที่ต้องปฏิบัติเพิ่มขึ้นในมาตรา ๖๖
  มีชัย ฤชุพันธุ์
  14 มิถุนายน 2561