ความคิดเสรีของมีชัย
เรียนรู้กฏหมายใกล้ตัว
เรื่องสั้น
จดหมายถึงนาย
 
 • นายช่าง อบต กำหนดให้ใช้วิศวกรระดับเกินกว่าที่สภาวิศวกรกำหนด
 •  
 • การยกเลิกกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 •  
 • ค่าส่วนกลาง
 •  
 • ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างเป็นเจ้าของอาคารแต่ผู้เดียวจริงหรือไม่
 •  
 • ขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีผู้บริโภครับคำขออนุญาตฎีกาอีกครั้งได้หรือไม่
 • อ่านทั้งหมด
  มุมของมีชัย ถาม-ตอบ กับมีชัย
   
       ถาม-ตอบ กับมีชัย จะเป็นกุญแจ ไขข้อข้องใจของทุกๆท่าน ในเรื่องกฎหมายและการเมือง โดยท่านอาจารย์มีชัย ฤชุพันธุ์ จะขจัดความสงสัยที่เกิดขึ้นของคุณให้หมดไป เมื่อคุณส่งคำถามเข้ามาที่นี่ ส่งคำถาม
  คำสำคัญ
  ค้นหาใน
   
  เลือกประเภทคำถาม-ตอบ > การเมือง | กฏหมาย | เศรษฐกิจ | ทั่วไป | มรดก | แรงงาน | ท้องถิ่น | มหาวิทยาลัย | ราชการ | ครอบครัว | ล้มละลาย | ที่ดิน | ค้ำประกัน | 22128 ค้ำ | archanwell.org | ล้างมลทิน | 24687 | hhhhhhhhhhh | คำถามทั้งหมด ... อ่านสักนิดก่อนตั้งคำถาม

  ปิดหน้าต่างนี้
  คำถามที่ หัวข้อคำถามโดยวันที่
  050279 (อีกครัง) การเลือกประธานสภาคณาจารย์คนใหม่ แทนคนเดิม หลังครบวาระของสภาสุชาติ ศรีแก้ว16 สิงหาคม 2557

  คำถาม
  (อีกครัง) การเลือกประธานสภาคณาจารย์คนใหม่ แทนคนเดิม หลังครบวาระของสภา

  เรียน ท่านอาจารย์ มีชัย ที่เคารพ

               กระผมยังมีความสงสัยในข้อความที่กำหนดไว้ใน ข้อ 10 ที่ว่า ตำแหน่งประธานสภาว่างลง"ก่อนครบวาระ" ก็ดำเนินการได้ ตามที่ท่านจารย์กรุณาตอบ  แต่ถ้าหาก"ครบวาระ"แล้ว  เมื่อประธานคนเดิมต้องพ้นจากตำแหน่ง  กรรมการที่อยู่ปฎิบัติหน้าที่ต่อไปตามข้อบังคับจะยังสามารถเลือกประธานสภาคนใหม่ได้อีกหรือไม่ครับ  เพราะในข้อบังคับระบุว่า ต้อง"ก่อนครบวาระ"เท่านั้น

  กราบขอบพระคุณอย่างสูงครับ

  สุชาติ  ศรีแก้ว

  ความเดิม

                  ข้อบังคับมหาวิทยาลัย  ว่าด้วยสภาคณาจารย์  ระบุว่า

                  1) ข้อ 10  การได้มาซึ่งประธานสภา  ...ให้กรรมการที่ถูกคัดเลือกเป็นประธานสภาได้เสนอวิสัยทัศน์ก่อนจะดำเนินการคัดเลือก  โดยวิธีลับนับคะแนนเปิดเผย...

                  ….ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภา  หรือตำแหน่งประธานสภาว่างลงก่อนครบวาระ  ให้กรรมการที่เหลืออยู่เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่ประธานสภาต่อไป

                                 

                  2) ข้อ 22 ให้ประธานสภาและกรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปีนับแต่วันที่อธิการบดีประกาศผลการเลือกตั้งและอาจได้รับเลือกใหม่ได้อีก

                  นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามวรรคหนึ่ง  ประธานสภาพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

                  (5)  ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัย

   

                  3)...ในกรณีที่ประธานสภา หรือกรรมการพ้นจากตำแหน่ง ก่อนครบวาระ และได้มีการเลือกหรือเลือกตั้งผู้ดำรงตำแหน่งแทนแล้ว  ให้ผู้ซึ่งได้รับเลือกตั้งหรือเลือกตั้งอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน...

   

                  4)...ในกรณีที่ประธานสภา  หรือกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ  แต่ยังมิได้เลือกหรือเลือกตั้ง

  ประธานสภา หรือกรรมการขึ้นใหม่  ให้ประธานสภา  หรือกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  จนกว่าจะได้มีประธานสภาหรือกรรมการใหม่แล้ว

   

                  ประธานสภาและกรรมการดำรงตำแหน่งจนครบวาระ สาม ปี ตาม ข้อ 2) แต่มหาวิทยาลัยยังมิได้จัดเลือกตั้งกรรมการสภาขึ้นใหม่  จึงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มีประธานสภาหรือกรรมการใหม่แล้ว ตามข้อ 4)

                  ต่อมาประธานสภาได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหารจึงต้องพ้นจากตำแหน่ง ตาม ข้อ 2) (5)

                  กรรมการสภาคณาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ สาม ปี แล้ว  (หมดวาระการดำรงตำแหน่งแล้ว) ได้ประชุม  และลงมติเลือกประธานสภาคณาจารย์ คนใหม่  เสนอมหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และเข้าร่วมประชุม และลงมติในการประชุมสภามหาวิทยาลัยหลายครั้ง

   

  คำถาม

                  1. เมื่อกรรมการสภาคณาจารย์ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ สาม ปี แล้ว  ระหว่างที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  จนกว่าจะได้มีประธานสภาหรือกรรมการชุดใหม่ตามข้อบังคับ ประธานสภาคณาจารย์ที่ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ได้ลาออกไปรับตำแหน่งเป็นผู้บริหาร  กรรมการสภาคณาจารย์ได้ประชุมลงมติเพื่อเลือกประธานสภาคณาจารย์คนใหม่แทนประธานสภาคณาจารย์คนเดิมที่ลาออกและมหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งแต่งตั้งเป็นประธานสภาคณาจารย์คนใหม่  ทั้งที่กรรมการชุดดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว

                  ประชุมเพื่อลงมติเเลือกประธานสภาคณาจารย์คนใหม่แทนประธานสภาคณาจารย์คนเดิมกระทำได้หรือไม่ เพราะ ข้อบังคับระบุว่า  ต้องเลือกก่อนครบวาระ ตาม ข้อ 1) วรรคที่ 2

                  หรือต้องให้รองประธานคนที่ 1 เป็นผู้รักษาการประธานสภาแทนประธานสภาที่ลาออกไป  ในระหว่างที่รอการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ชุดใหม่

   

  คำตอบ

  ตามข้อ ๑๐ วรรคสองน่ะ การจะเลือกประธานกรรมการใหม่มี ๒ กรณี คือ ๑ เมื่อไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภา (ไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือเมื่อไร) และ ๒. เมื่อตำแหน่งประธานสภาว่างลงก่อนครบวาระ


  มีชัย ฤชุพันธุ์
  16 สิงหาคม 2557